MITTETULUNDUSÜHINGU EESTI FOKSTERJERITE TÕUÜHING PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

  1.1. Eesti Foksterjerite Tõuühing (edaspidi nimetatud EFTÜ) on Eesti foksterjerite kasvatajate ja omanike vabatahtlik mittetulunduslik ühendus, mis tegutseb liikmete huvide kohaselt. EFTÜ on Eesti Kennelliidu (edaspidi EKL) liige.
  1.2. EFTÜ asukoht on Tartu, Eesti Vabariik.
  1.3. EFTÜ on tõuühing, mis suunab foksterjeri tõugu koerte aretust ja kasvatust, organiseerib näitusi ja ülevaatusi ning osaleb neil.
  1.4. EFTÜ juhindub oma tegevuses kehtivast seadusandlusest, EFTÜ põhikirjast, EKL õigusaktidest ja FCI kehtestatud standarditest.
  1.5. EFTÜ on juriidiline isik, kellel on iseseisev bilanss, pangaarved, pitsat ja EFTÜ sümboolika.
  1.6. EFTÜ omab õigust moodustada piirkondlikke allüksusi, mis ei ole juriidilised isikud.
  1.7. EFTÜ töökeel on eesti keel.

2. EESMÄRGID JA TEGEVUSALAD

  2.1. EFTÜ eesmärgid on:
  2.1.1. ühendada juriidilised ja füüsilised isikud, kelle tegevus või harrastus on seotud foksterjerite aretuse ja kasvatusega;
  2.1.2. suunata ja aidata kaasa tõu arengule ja levikule Eesti Vabariigis;
  2.1.3. kujundada mõistvat suhtumist loodusesse ja loomadesse.
  2.2. EFTÜ tegevusalad:
  2.2.1. aretuse koordineerimine ja kontroll FCI ja EKL aretustöö eeskirjade alusel;
  2.2.2. tõukasvatajate arvele võtmine, vajalike andmete kogumine ning arvestuse pidamine;
  2.2.3. selgitus- ja propagandatöö organiseerimine;
  2.2.4. seminaride, foksterjerite erinäituste, katsete ja võistluste ning laagrite korraldamine;
  2.2.5. foksterjerite tõukohtunike ja töökatsete kohtunike, samuti teiste sama tõu spetsialistide koolitus ning kursuste läbiviimine;
  2.2.6. tõualase kirjanduse ja materjali kogumine, töötlemine ja väljaandmine;
  2.2.7. kontaktide loomine ja hoidmine EKL-i ja teiste tõuühingute ning klubidega ning muude kennelühendustega;
  2.2.8. koerte soetamise ja kasvatamisega seotud küsimuste lahendamine;
  2.2.9. EFTÜ põhitegevusaladega seotud jae- ja hulgikaubandus;
  2.2.10. oma liikmete huvide esindamine;
  2.2.11. EKL-is tõualastes küsimustes arvamuse avaldamine.
3. LIIKMESKOND
  3.1. EFTÜ liikmeks võivad olla foksterjeritest huvitatud füüsilised ja juriidilised isikud, kes soovivad osaleda ja kaasa aidata EFTÜ eesmärkide ja tegevusaladega seonduvate ülesannete lahendamisele ja kes tunnustavad käesolevat põhikirja.
  3.2. Liikmel on õigus:
  3.2.1. osaleda kõigil EFTÜ poolt korraldatavatel üritustel;
  3.2.2. võtta hääleõiguslikult EFTÜ üldkoosolekutest osa otse või lihtkirjalikult volitatud ühingu teise liikme kaudu. Üks EFTÜ liige saab volikirja alusel üldkoosolekul esindada kuni viit EFTÜ liiget. Liige, kellel on tasumata aastamaks, võib osaleda koosolekul, kuid ei oma õigust hääletada;
  3.2.3. valida ja olla valitud EFTÜ juhtorganitesse;
  3.2.4. saada informatsiooni EFTÜ tegevuse kohta.
  3.3. Liikmel on kohustus:
  3.3.1. järgida käesolevat põhikirja ja EFTÜ juhtorganite otsuseid;
  3.3.2. tasuda õigeaegselt liikmemaksu;
  3.3.3. kasutada säästlikult ja sihtotstarbeliselt EFTÜ vara;
  3.3.4. suhtuda heaperemehelikult loodusesse ja loomadesse;
  3.3.5. olla lojaalne EFTÜ-le.
  3.4. Liikmeks astumisel tuleb esitada kirjalik sooviavaldus, tasuda sisseastumismaks ja ette ühe aasta liikmemaks. EFTÜ liikmeks vastuvõtmise kinnitab EFTÜ juhatus. EFTÜ liikmeks astuja loetakse liikmeks liikmemaksu tasumise päevast. Liikmemaksu tasumist arvestatakse jooksva aasta eest alates esimese liikmemaksu tasumise päevast.
  3.5. Liikmel on õigus EFTÜ-st välja astuda kirjaliku avalduse alusel. Lahkumise kinnitab juhatus.
  3.6. Liige võidakse EFTÜ-st välja arvata, kui:
  3.6.1. ta on eksinud EFTÜ põhikirja, juhtorganite otsuste või EKL-i õigusaktide ja foksterjereid puudutavate eeskirjade vastu;
  3.6.2. liige on oma süülise tegevusega kahjustanud EFTÜ mainet või kaotanud teiste liikmete usalduse;
  3.6.3. liikmemaks on jäetud kolme kuu jooksul tasumata.
  3.7. Liikme väljaheitmise otsustab juhatus. Juhatuse otsuse võib vaidlustada üldkoosolekul, kelle otsus on lõplik.
  3.8. Liige, kellel on liikmemaks tasumata, kuid keda pole liikmeskonna seast välja arvatud, ei saa osaleda hääletamistel ega olla valitud juhtorganitesse. Juhul, kui mõnel juhtorgani liikmel on liikmemaks tasumata peatuvad tema volitused juhtorgani liikmena kuni liikmemaksu tasumiseni.
  3.9. Juhatuse liikme või revidendi väljaarvamine ühingust kuulub ainult üldkoosoleku pädevusse ja otsustatakse 2/3 häälteenamusega.
  3.10. Liikmel, kes lahkub või arvatakse EFTÜ-st välja, ei ole õigust EFTÜ varale ja talle ei tagastata sisseastumis- ega liikmemaksu.
4. ÜLDKOOSOLEK
  4.1. EFTÜ kõrgeimaks juhtorganiks on üldkoosolek.
  4.2. Üldkoosoleku pädevuses on kõik EFTÜ-ga seotud küsimused, sealhulgas:
  4.2.1. uue põhikirja vastuvõtmine, täienduste ja muudatuste tegemine põhikirjas, kui selle poolt hääletab 2/3 koosolekul esindatud EFTÜ liikmetest;
  4.2.2. juhatuse esitatud majandusaasta aruande ja tegevusplaanide kinnitamine;
  4.2.3. sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse ja tasumise tingimuste kinnitamine;
  4.2.4. EFTÜ juhatuse liikmete ja revidendi valimine, tagasikutsumine ja ühingust väljaarvamine;
  4.2.5. EFTÜ tegevuse reorganiseerimise ja likvideerimise küsimuse otsustamine;
  4.2.6. muude EFTÜ tegevusega seotud küsimuste otsustamine.
  4.3. Üldkoosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele vähemalt kord aastas EFTÜ juhatuse otsuse alusel. Kutse üldkoosolekule koos päevakorraga saadetakse liikmetele kirjalikult vähemalt 30 päeva enne koosoleku toimumist. Üldkoosoleku kutsub kokku ja valmistab ette EFTÜ juhatus.
  4.4. Erakorralise üldkoosoleku võib kokku kutsuda juhatuse algatusel või 10% liikmete kirjalikul nõudmisel, kusjuures näidatud peab olema koosoleku kokkukutsumise põhjus ja arutusele tulevad küsimused. Erakorraline koosolek tuleb läbi viia hiljemalt 30 päeva möödumisel alates nõude esitamisest. Juhatus peab erakorralise koosoleku toimumisest liikmetele kirjalikult ette teatama vähemalt kaks nädalat.
  4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa või on esindatud üle poole EFTÜ liikmetest. Juhul, kui esindatud on vähem liikmeid, siis kutsutakse 15 päeva jooksul kokku uus üldkoosolek, mis on otsustusvõimeline esindatud häälte arvust sõltumata.
  4.6. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälte-enamusega, välja arvatud käesoleva põhikirja punktides 3.9, 4.2.1, 5.5, kui otsused võetakse vastu 2/3 koosolekul viibinud liikmete häältega ning punktis 8.4, mil otsus võetakse vastu 3/4 koosolekul viibinud liikmete häältega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav koosoleku juhataja hääl.
  4.7. Üldkoosoleku otsused protokollitakse. Protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja ja protokollija.


5. EFTÜ JUHATUS

  5.1. EFTÜ juhatus on EFTÜ juhtimisorgan, mis esindab ja juhib EFTÜ-t selle igapäevases tegevuses;
  5.2. EFTÜ juhatus on 3- kuni 5-liikmeline ja valitakse kaheks aastaks.
  5.3. EFTÜ juhatuse pädevuses on:
  5.3.1. EFTÜ jooksva töö ja asjaajamise ning raamatupidamise korraldamine;
  5.3.2. EFTÜ liikmete vastuvõtmine, väljaarvamine ja registri pidamine;
  5.3.3. liikmemaksude kogumine ja laekumise jälgimine;
  5.3.4. koolitusseminaride, näituste, väljaõppe ja muude ürituste korraldamine;
  5.3.5. tõualase kirjanduse, materjali kogumine, töötlemine ja väljaandmine;
  5.3.6. kasvatus- ja aretustöö koordineerimine, seda puudutavate normide väljatöötamine, vastavate erilubade väljastamine ja normide täitmise jälgimine;
  5.3.7. EFTÜ rahaliste vahendite ja omandi eesmärgipärase kasutamise ning raamatupidamisarvestuse tagamine;
  5.3.8. majandusaasta aruande ja bilansi ning tegevusaruande esitamine üldkoosolekule;
  5.3.9. üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakorra ettevalmistamine;
  5.3.10. üldkoosolekul vastuvõetud otsuste elluviimine;
  5.3.11. EFTÜ esindamine, huvide eest seismine ja lepingute sõlmimine;
  5.3.12. toimkondade ja töörühmade moodustamine ja neile volituste andmine;
  5.3.13. põhivahendite soetamine, rentimine ja võõrandamine, käibevahendite seisu jälgimine;
  5.3.14. muude küsimuste lahendamine, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse.
  5.4. Juhatuse liikmed valitakse üldkoosolekul lihthäälteenamusega EFTÜ liikmete seast. Kui juhatuse liige soovib ise oma volitused lõpetada enne tähtaega ja/või astuda välja ühingust, peab ta esitama juhatusele kirjaliku avalduse. Juhatuse liikme volitused loetakse lõppenuks avalduse esitamise hetkest. Lahkumise kinnitab üldkoosolek lihthäälte-enamusega.
  5.5. Juhatuse liikmeid võib tagandada juhatuse ettepanekul või 10% liikmete kirjaliku avalduse põhjal üldkoosoleku otsusega. Eelnevalt peavad olema väljasaadetud kutsed üldkoosolekule vastava päevakorra punktiga. Juhatuse liige loetakse tagandatuks, kui selle poolt on hääletanud 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest.
  5.6. Juhatus valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe. Juhatuse esimehe valimistel peavad osalema kõik juhatuse liikmed.
  5.7. EFTÜ juhatuse esimees koordineerib juhatuse tegevust, sealhulgas:
  5.7.1. juhatab juhatuse istungeid;
  5.7.2. käsutab juhatuse otsuste alusel EFTÜ vahendeid, sõlmib jooksva tegevusega seotud lepinguid, annab välja volikirju;
  5.7.3. esindab EFTÜ-d käesolevate ja juhatuse poolt antud volituste piires Eesti Vabariigis ja välisriikides;
  5.7.4. korraldab juhatuse ametliku informatsiooni levitamist ühingu liikmetele ja partneritele, sealhulgas korraldab kirjavahetust ja teadete saatmist. EFTÜ liikmete kirjalikuks teavitamiseks loetakse teadete saatmist e-kirja , faksi või lihtkirja teel.
  5.8. Juhatuse kõikidel liikmetel on õigus esindada EFTÜ-d kõigis õigustoimingutes.
  5.9. Juhatus tuleb kokku esimehe või aseesimehe kutsel või kui seda nõuab vähemalt kaks juhatuse liiget. Juhatus käib koos vähemalt neli korda aastas, vajaduse korral sagedamini.
  5.10. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal viibivad vähemalt pooled selle liikmetest, sealhulgas esimees või aseesimees. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte jagunemisel võrdselt on otsustav juhatuse esimehe hääl.
  5.11. EFTÜ juhatus töötab ühiskondlikel alustel.
6. RAHALISED VAHENDEID
  6.1. EFTÜ rahalised vahendid moodustavad:
  6.1.1. sisseastumis-ja liikmemaksudest;
  6.1.2. tulust näituste, ürituste ja kursuste korraldamisest; reklaami, erialakirjanduse ja muu EFTÜ tegevusega seotud materjalide ja vahendite vahendamisest ja realiseerimisest;
  6.1.3. tulu koerte ostu-müügi- ja vastava informatsiooni vahendamisest;
  6.1.4. sponsorite eraldised;
  6.1.5. annetused, kingitused ja lepingulisest tegevusest saadav tulu oma põhikirjaliste tegevusaladega seotud ülesannete täitmisel.
  6.2. EFTÜ rahalisi vahendeid kasutatakse ainult EFTÜ juhatuse esimehe või aseesimehe korraldusel ja juhatuse täielikul nõusolekul.
  6.3. EFTÜ rahalisi vahendeid kasutatakse:
  6.3.1. kohustuslike maksete ja eraldiste tegemiseks;
  6.3.2. EFTÜ materiaalsete kulutuste katteks, sh ürituste korraldamisega seotud kulude katteks;
  6.3.3. teenuste eest maksmiseks;
  6.3.4. töötasude maksmiseks.
7. ARUANDLUS JA REVIDEERIMINE
  7.1. EFTÜ aruandeperioodiks on kalendriaasta. Majandusaasta algus on 01. jaanuar ja lõpp 31. detsember.
  7.2. EFTÜ teostab raamatupidamist vastavalt kehtivale seadusandlusele ja esitab seadusandlusega ettenähtud korras aruanded pädevatele riigiorganitele ning võimaldab oma majandustegevuse kontrollimist.
  7.3. Juhatus koostab kalendriaastalõpus jooksva aasta finants-majandusliku aruande ning esitab selle üldkoosolekule kinnitamiseks.
  7.4. EFTÜ majandustegevust, selle vastavust EFTÜ põhikirjale ning vahendite sihipärast ja otstarbekohast kasutamist kontrollib revident. Revident valitakse kaheks aastaks üldkoosoleku poolt. Revident ei saa olla EFTÜ juhatuse liige.
  7.5. Finantstegevust revideeritakse vähemalt üks kord aastas. Revident esitab oma aruande üldkoosolekule.

8. EFTÜ REORGANISEERIMINE JA LIKVIDEERIMINE

  8.1. EFTÜ reorganiseerimine toimub üldkoosoleku otsuse alusel, milles näidatakse õigusjärglane(-sed), kellele lähevad üle EFTÜ õigused ja kohustused.
  8.2. EFTÜ tegevus lõpetatakse kohtuotsusega või üldkoosoleku otsusega või muudel seadusega ettenähtud juhtudel ja korras.
  8.3. EFTÜ tegevuse lõpetamiseks moodustab EFTÜ üldkoosolek EFTÜ likvideerimiskomisjoni ja määrab kindlaks komisjoni asukoha ja volitused, likvideerimiskomisjon võtab juhatuselt üle kogu asjaajamise.
  8.4. EFTÜ tegevuse lõpetab üldkoosolek 3/4 häälteenamusega. Tegevuse lõppedes läheb arhiiv üle EKL-ile või õigusjärglasele viimase üldkoosoleku otsuse alusel.
  8.5. EFTÜ tegevus loetakse lõppenuks seaduses sätestatud korras.
Kinnitatud Eesti Foksterjerite Tõuühingu asutamiskoosolekul Tartus, 06. juunil 2006. a.


Asutajad:

Hillar Haljaste ______________________________
Ingrid Kalda ______________________________
Angela Kruusamäe ______________________________
Ilona Luuk-Luuken ______________________________
Marju Ojaste ______________________________
Kersti Paju ______________________________
Triin Raudsepp ______________________________
Ain Vagula ______________________________